Spring naar inhoud

ANBI

De belastingdienst heeft onze stichting de culturele ANBI-status toegekend.

Naam: Stichting Concerten Oosterkerk Zoetermeer

Bank:SNS  NL69SNSB 0926451154

RSIN (fiscaalnuumer): 855466030
KvK: 63951304
Adres: Gershwinrode 61, 2717 EJ Zoetermeer
Telefoon: 079 3510920
Website: www.podium320.nl

Statutaire doelstelling

1. De Stichting heeft ten doel de bevordering van het culturele leven in Zoetermeer en omstreken en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en het doen verzorgen van concerten en andere culturele activiteiten in de Oosterkerk te Zoetermeer, alsmede het verrichten van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beloning

De bestuursleden en adviseurs ontvangen voor hun bestuurs- en advieswerk geen beloning.

Rekening en verantwoording

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag van de Stichting Oosterkerk Concerten Zoetermeer opgemaakt. Dit is op te vragen via podium320@gmail.com

Beleidsplan

De Stichting Concerten Oosterkerk Zoetermeer is op 13 augustus 2015 in samenwerking met de Oosterkerk in de wijk Oosterheem te Zoetermeer opgericht. De stichting treedt naar buiten onder de naam Podium320. Dit verwijst naar de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, namelijk in de Oosterkerk, gelegen aan het Oosterheemplein 320 in Zoetermeer.

Per 1 januari 2013 zal de stichting worden opgeheven.

Begroting 2021              Realisatie 2021
Baten
Vrienden, donateurs, sponsors  €                 -  €                    -
Kaartverkoop  €                 -  €                    -
Bijdrage koristen  €                 -  €                    -
Collecten en cateringopobrengsten  €                 -  €                    -
Totale baten  €                -  €                   -
Lasten
Musici/orkesten  €                 -  €                    -
Dirigent (CKC)  €                 -  €                    -
Zaalhuur  €                 -  €                    -
PR/Communicatie  €                 -  €                    -
Catering  €                 -  €                    -
Bankkosten  €         100,00  €           105,48
Kosten Website  €         150,00  €           154,75
Overige kosten  €                 -  €                    -
Totale lasten  €       250,00  €          260,23
saldo baten/lasten  €       250,00  €          260,23 geboekt t.l.v. algemene reserve
Geen baten begroot en ook niet gerealiseerd in 2021 i.v.m. de genomen coronamaatregelen van onze regering.
In geheel 2021 hebben er geen aktiviteiten plaats gevonden georganiseerd door Podium 320.
Activa stand 31-12-2021
Kas penningmeester  €         124,50
Bank  €     4.650,94
Debiteuren  €                 -
Totaal  €     4.775,44
Passiva stand 31-12-2021
Crediteuren  €           15,22
Algemen reserve  €     4.760,22
Totaal  €     4.775,44
Zoetermeer, 18 februari 2022, Penningmeester: Piet Eveleens